جواب کارکلاسی صفحه  84

کتاب کاروفناوری هشتم

پودمان نگه داری از حیوانات اهلی

با توجه به مشاغل شکل مشاغل وابسته به آن ها را بررسی کنید و آن ها را در جدول زیر بنویسید.

 

جواب در ادامه مطلب

 

جدول مشاغل وابسته به دامپروری

مشاغل

مشاغل وابسته

گاوداری

- دامدار و دامپرور

- تولید کننده فراورده های شیر

- تبدیل کننده گان پوست به چرم

- خریدار و فروشنده محصولات گاو

- خریداران گاو و گوساله

- دامپزشکان

- تولید کننده و فروشندگان علوفه

- صنایع غذایی مرتبط

- مشاغل مرتبط با تهیه کود دامی

زنبور داری

- پرورش دهنده زنبور

- تهیه کننده گان عسل

- فروشنده عسل و محصولات آن

- صنایع بسته بندی عسل

- فروشندگان تجهیزات زنبورداری

- دامپزشکان

مرغ داری

- پرورش دهنده مرغ

- تهیه کننده فراورده های مرغ

- فروشندگان مرغ و محصولات آن

- تهیه کنندگان کود مرغی

- تهیه کننده و فروشنده تخم مرغ

- فروشندگان وسایل مرغداری

- صنایع بسته بندی مرغ

- دام پزشکان